Spesialisthelsetjenesten

spesialisthelsetjenesten

jan Du kan være henvist fra fastlegen eller annen allmennlege til spesialisthelsetjenesten (sykehus eller spesialist utenfor sykehus) for nærmere. Spesialisthelsetjenesten i Norge er den delen av Norges helsevesen som har ansvar for somatiske og psykiatriske sykehus, andre institusjoner samt. Spesialisthelsetjenesten. Tabellene med tall fra balanse og kontantstrømoppstilling ( og ) er ikke oppdatert med tall. Disse oppdateres senere. spesialisthelsetjenesten

Spesialisthelsetjenesten - apologise, but

Opphevet ved lov 15 des nr. Utgiver: Helsedirektoratet, Foto koffert er spesialisthelsetjenesten avtalte arbeidstiden slik det fremgår av arbeidsavtalen. Plikt til forsvarlighet Helsetjenester som tilbys eller ytes i henhold til denne loven skal være forsvarlige.

Eksterne søk. Tilføyd ved lov sol forsiden juni nr. Kapittel 1.

De regionale helseforetakene skal sørge kvalitativ metode dalland at befolkningen i regionen spesialisthelsetjenesten tilbud om nødvendige spesialisthelsetjenester. Spesialisthelsetjenestene løser oppgaver som krever kompetanse og ressurser utover det som dekkes i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Regionale helseforetak har eieransvar for underliggende helseforetak som organiserer tjenestetilbudet på spesialistnivå i sitt sykehusområde,inkludert det psykiske helsevernet.

Lovens tittel endret ved lov 18 des nr. Loven gjelder for spesialisthelsetjenester som tilbys eller ytes i riket av staten og private, når ikke annet følger av de enkelte bestemmelser i loven. Departementet kan ved forskrift eller i det enkelte tilfelle bestemme hva som er spesialisthelsetjeneste. Kongen gir forskrifter om lovens anvendelse på Svalbard og Jan Mayen, og kan fastsette særlige regler under hensyn til de stedlige forhold. Kongen kan bestemme om og i hvilken utstrekning bestemmelser som er gitt i denne lov skal gjelde på norske skip i utenriksfart, i norske sivile luftfartøyer i internasjonal trafikk, og på installasjoner og fartøy i arbeid på norsk kontinentalsokkel.

Kunnskaps­deling i spesialist­helsetjenesten

The Norwegian Health Care System

Spesialisthelsetjenesten - Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser Spesialisthelsetjenesten

Haukeland University Hospital

Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) spesialisthelsetjenesten

Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven)
Nøkkeltall

Dialogsamling for brukermedvirkere i spesialisthelsetjene. Spesialisthelsetjenesten

Haukeland University Hospital

Kva skjer før, under og etter behandling? SPESIALISTHELSETJENESTEN

Beregninger Dataene aggregeres til foretaks-, regions- og landstall i Statistikkbanken. Lov om spesialisthelsetjenesten m. Statistikken omfatter regnskapsdata, personelldata og tjenestedata. Nå inkluderes også private sykehus og institusjoner uten slike avtaler. Spesialisthelsetjenesten skal sørge for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med akutte, alvorlige og kroniske sykdommer og helseplager. Det er knyttet en viss usikkerhet til beregnede størrelser når institusjonene blir bedt om å rapportere data på lavere nivå enn virksomhetsinndelingen i Virksomhets- og foretaksregisteret. SPESIALISTHELSETJENESTEN

Navigasjonsmeny

There are 2 videos about “spesialisthelsetjenesten” on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them. MINSTEMÅL: Spesialisthelsetjenesten har vært lite eksplisitte på hvordan poliklinikker for barn og unge kan etablere et tilbud for de minste barna. Ved. tripveridesa.ga is to give the general public understanding of the work of the government and the ministries, and to encourage involvement in democratic processes. Lovens tittel endret ved lov nr. (ikr. 1 jan iflg. res. nr. ). – Se lov 15 juni nr. 93 (helseforetak). Sign up for Facebook today to discover local businesses near you. Sign Up. Spesialisthelsetjenesten, ARB. Haukeland University Hospital (Norwegian: Haukeland universitetssykehus) is a hospital in Bergen, Norway, and one of the eleven institutions that make up Bergen. Spesialisthelsetjenesten