kommune plan og bygningsetaten trondheim

trondheim kommune plan og bygningsetaten

Fra og med juni ble postlistene til eByggesak publisert i den ordinære postjournalen for Plan og Bygg. I januar hadde vi noen utfordringer med. Som tiltakshaver har du ansvar for at skilt og reklameinnretningen er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven og at den ikke . Bygg, kart og eiendom. Byggesak. Informasjon om byggesøknad, skjema, saksgang, priser, forskrifter og regler. Prisliste for plan- og bygningstjenester. trondheim kommune plan og bygningsetaten

VIDEO? "kommune plan og bygningsetaten trondheim"

Bergen Sjøpromenade

Trondheim kommune plan og bygningsetaten - idea

I de tilfellene kan du gratulerer med dagen den er din ikke bruke veiviseren ikt plan din eiendom. Se vår veileder. Ved for sen betaling kan det kreves forsinkelsesrenter etter lov om renter ved forsinket betaling.

Hvis gebyret anses hvordan studere effektivt bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, eller anses sjøvegan vgs urimelig av andre grunner, kan kommunen etter egen vurdering, eller etter trondheim kommune plan og bygningsetaten søknad, fastsette annet gebyr enn det som framgår av regulativet. I enkelte tilfeller kan det være lurt å sende med tegninger som viser eksisterende situasjon, slik at det blir enklere for saksbehandler å se hva som blir endret. B12 Sakkyndig bistand og innleide tjenester for saksbehandling Bygningssjefen kan rekvirere sakkyndig bistand for gjennomføring av kommunens tilsyn med tiltaket og annen nødvendig bistand i saksbehandlingen. Plansaker Alle planforslag, herunder forslag til reguleringsendringer, gebyrlegges.

Kontakt kommunen. Kontakt Trondheim bydrift. Ledige stillinger. Kunngjøringer av planer.

Vi jobber med å revidere veilederne og vil legge dem ut på denne siden fortløpende. Hvis du har spørsmål til tema du ikke finner i de veilederne som ligger ute, så kan du kontakte oss på:  byggesak. Mye informasjon finner du også hos:  Direktoratet for byggkvalitet. Kontakt kommunen. Kontakt Trondheim bydrift.

Unntatt søknadsplikt

En reguleringsplan fastlegger hvordan et område skal anvendes og bebygges. Der det foreligger en godkjent plan skal alle søknadspliktige byggetiltak utformes etter denne. Reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige. Byplankontoret behandler alle reguleringssaker og legger dem fram for bygningsrådet som avgjør om planen skal legges ut til offentlig ettersyn. Bystyret er godkjenningsmyndighet.

Plan- og bygningsetaten

Innsyn i kommunal saksgang - Trondheim kommune TRONDHEIM KOMMUNE PLAN OG BYGNINGSETATEN

Postliste - eByggesak

Oversikt over all post i bygge-, plan- og delingssaker de siste 12 måneder. Møtekalender. Oversikt over de viktigste utvalg, møter og saker som behandles. Fra og med juni ble postlistene til eByggesak publisert i den ordinære postjournalen for Plan og Bygg. I januar hadde vi noen utfordringer med. Hjem Bygg, kart og eiendomBytorget - teknisk skranke Ved teknisk skranke kan du rådføre deg med våre erfarne saksbehandlere innen plan-, bygge- og. Innhold. Prisliste ; Prisliste Hvert år vedtar Bystyret prisene for saksbehandling av plan- og bygningstjenester. A. Generelt. som ligger ute, så kan du kontakte oss på: [email protected] tripveridesa.ga eller av byggverk · Bruksendring av rom i bolig · Bygg- og anleggsavfall · Byggegrense mot offentlig veg Kunngjøringer av planer. Hjem Bygg, kart og eiendomReguleringsplan Der det foreligger en godkjent plan skal alle søknadspliktige byggetiltak utformes etter denne. godkjenning av arealplan skjer med annonse i Adresseavisen og på kommunens hjemmeside. Trondheim Kommune Plan Og Bygningsetaten

Plan, bygg og eiendom
Veiledere for byggesøknad og byggesaksprosessen

Kontakt Trondheim bydrift. Kunngjøring om oppstart av planarbeid :. Postliste for bygge-, plan- og delingssaker Oversikt over all post i bygge-, plan- og delingssaker de siste 12 måneder. Kontakt kommunen. Bytorget - teknisk skranke. Trondheim kommune plan og bygningsetaten

Prisliste for plan- og bygningstjenester