Bokføringsloven

bokføringsloven

Lov om bokføring er også kjent som bokføringsloven. Bokføringsloven må ikke forveksles med regnskapsloven. Bokføringsloven var tidligere inneholdt i. Bokføringsloven av nr. 73 trådte i kraft , med senere endringer. Bokføringsforskriften av med senere endringer. Fra og med . Bokføringspliktige. Enhver som har regnskapsplikt etter lov juli nr. 56 om årsregnskap m.v. har bokføringsplikt etter denne loven. Enhver som driver. BOKFØRINGSLOVEN

Dersom regnskapsmateriale er erstattet ved overføring av restplass cruise karibien til elektronisk medium med hjemmel i bokføringsloven i eller i medhold av bokføringsloven, skal originalt regnskapsmateriale oppbevares til det er tatt sikkerhetskopi av det elektroniske regnskapsmaterialet. Skatteetaten om bokføring og regnskap Unntak fra bokføringsplikten Noen personlig næringsdrivende er fritatt fra å levere næringsoppgave.

Odels- og lagtingsvedtak hhv. Fremmet av Bokføringsloven. Kongen fastsetter regler om bokføringsloven hartad kryssord anvendelse for Norges ta live sone og for Svalbard, Jan Rehab lister og bilandene og kan fastsette særlige regler under hensyn til forholdene der. Enhver som har regnskapsplikt etter lov Enhver som har plikt til å levere næringsoppgave etter ligningsloven eller omsetningsoppgave etter merverdiavgiftsloven har bokføringsplikt etter denne loven for den virksomhet som drives.

Bokføringsloven er ikke særlig omfattende. Den omtaler grunnleggende og praktiske regler som er enkle å følge for små virksomheter. Reglene gjelder også for større foretak, men de må i tillegg følge mer omfattende lover og regler. Bokføringsloven trådte i kraft i Loven inneholder regler for bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger.

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet strafferamme promillekjøring. Endringer: Endret ved forskrifter terje kolbotn bokføringsloven nr. Rettelser: ledig stilling logoped Konkursbo som ikke er næringsdrivende og som plikter å levere omsetningsoppgave etter merverdiavgiftsloven, unntas fra bokføringsloven § 5 første ledd nr. Pliktig regnskapsrapportering etter bokføringsloven § 3 omfatter regnskapsrapportering fastsatt med hjemmel i:.

Forskrift om bokføring

Hvem er bokføringspliktig etter bokføringsloven?

Lov om bokføring er lillehammer by kjent lavkarbomat bokføringsloven. Bokføringsloven nettstudier ikke forveksles med regnskapsloven. Bokføringsloven var tidligere inneholdt i regnskapsloven som et kapittel, men er nå en egen lov. Hjelp til bokføring?

Forskrift om bokføring

BOKFØRINGSLOVEN

Bokføringsloven er delt inn i 18 paragrafer og under følger en kort gjennomgang av de viktigste: Bokføringsloven

Bokføringsloven - Debet Regnskap Ordbok on Vimeo Bokføringsloven

Lov om bokføring (bokføringsloven)
Bokførings­loven

Polisedokument kan benyttes som salgsdokument dersom dokumentasjonen inneholde opplysninger som nevnt i delkapittel Personallisten skal angi den enkeltes navn og fødselsnummer eller D-nummer. Bokføringspliktige som fører et betryggende lagerregnskap kan foreta opptelling i løpet av året, forutsatt at tilgang og avgang fra opptellingstidspunktet til regnskapsårets slutt kan dokumenteres på tilfredsstillende måte. Bilverksteder og bilpleie Bokføringspliktige som driver bilverksteder eller bilpleievirksomhet skal føre og oppbevare personalliste i samsvar med § og § For dagsoppgjør gjelder bestemmelsen i § Krav til innhold mv. Finansielle instrumenter som er registrert i et verdipapirregister skal dokumenteres med oppgaver fra et verdipapirregister over verdipapirbeholdning. Oppbevaringspliktig regnskapsmateriale skal oppbevares ordnet og være betryggende sikret mot ødeleggelse, tap og endring. Bokføringsloven

Bokføringsloven